Terapia zajęciowa

Terapia Zajęciowa czyli ćwiczenia psychomotoryczne, które polisensorycznie poprzez zabawę stymulują naszych pacjentów dzieci i młodzież. Przeżywane są w naszym Ośrodku w grupach integracyjnych, aby dzieci mogły doświadczyć czym jest praca w grupie, aby mogły nawiązywać kontakty społeczne i uczyć się współdziałania w zespole. Poprzez emocje, które budzą się w toku zajęć kształtujemy osobowość dziecka ustawiamy emocje na właściwym torze.

Terapia pracuje wykorzystując specjalistyczne metody jak:

  • muzykoterapia Knilla,
  • klanzowska pedagogika zabawy z tańcami integracyjnymi,
  • mobilna rekreacja muzyczna Kierryła,
  • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
  • aktywne słuchanie muzyki Betty- Strauss,
  • elementy glottodydaktyki,
  • metody Cieszyńskiej,
  • metody Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Oddziaływania Terapii są kompleksowe dotyczą wspierania ćwiczeń ruchowych, działalności umysłowej oraz terapii ręki poprzez różnorodną działalność chwytno-manipulacyjną, manualną, plastyczną z wykorzystaniem technik malowania, lepienia, pieczenia z masy solnej, wyrobów z siana, orgiami.

Terapia Zajęciowa animuje różne uroczystości turnusowe i ośrodkowe podczas których wykorzystuje w dużej mierze teatroterapię, organizuje ogniska z pieczeniem kiełbasek, spotkania z Leśnikiem, Policjantem, olimpiady, festiwale, konkursy plastyczne, dyskoteki i bale karnawałowe. Rodzice uczestnicząc wraz z dzieckiem w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych poznają sposoby i metody pracy umożliwiające im kontynuowanie rehabilitacji w warunkach domowych. Dla rodziców w czasie trwania turnusu organizowane są wykłady, pogadanki edukacyjne, pokazy sprzętu oraz filmy pogłębiające ich wiedzę o różnych metodach rehabilitacyjno-terapeutycznych.

Sala doświadczania świata

To miejsce, gdzie terapią objęte zostają dzieci najgłębiej upośledzone oraz dzieci które mają problemy adaptacyjne do których zaliczmy miedzy innymi dzieci autystyczne, nadpobudliwe, z ADHD. Poprzez stymulację zmysłów aktywizujemy mózg dziecka i przygotowujemy do dalszej pracy edukacyjnej, która związana jest z kształtowaniem schematu ciała, kształtowaniem pojęć koloru, kształtu, liczby, litery, przygotowaniem do czytania i pisania, kształtowania mowy, myślenia, percepcji słuchowej wzrokowej, spostrzegawczości, uwagi, koncentracji i komunikacji szeroko pojętej, która ma wymiar nie tylko werbalny, ale związana jest z mową ciała, gestów, mimiką, także z komunikacją alternatywną ( komunikatory, piktogramy).

Proponowane są dziecku ćwiczenia pamięci z wykorzystaniem specjalnych tablic zabawowych. Praca stymulacyjna odbywa się w atmosferze wyciszenia relaksu w którym pomaga masaż na łóżku wodnym oraz muzykoterapia i aromaterapia .

Gabinet logopedyczny

Gabinet logopedyczny obejmuje pracą dzieci z różnymi dysfunkcjami mowy, które sprzężone są z poszczególnymi jednostkami chorobowymi, zaliczamy do nich: afazje, mowę dyzartryczną, echolalię, dyslalię, opóźniony rozwój mowy; wspomaga i uczy komunikacji pozawerbalnej. W ramach indywidualnych konsultacji proponuje masaże logopedyczne, ćwiczenia artykulacyjno-oddechowe, ćwiczenia słuchu fonemowego i fonematycznego, zabawy słowem i dźwiękiem z wykorzystaniem multimedialnej logopedi, prowadzi także pracę nad dysleksją.

Gabinet psychologiczny

Gabinet psychologiczny kształtuje osobowość i emocjonalność dziecka, pomaga przepracować sytuacje traumatyczne, których doświadczają mali pacjenci, podnosić zaniżoną samoocenę, stwarza sytuacje edukacyjne, które pomagają w osiągnięciu sukcesu z wykorzystaniem systemu edukacyjnego PUS i Paleta. W ramach spotkań indywidualnych prowadzone są badania testowe: Testem Wechslera, Skalą Dojrzałości Umysłowej Columbia, Test Matryc J.C.Ravena wersja kolorowa.

Infoterapia

Infoterapia czyli sala komputerowa umożliwia przystosowanie dziecka do pracy z wykorzystaniem komputera, zapoznaje z różnymi możliwościami oprzyrządowania; uczestniczy w prowadzonej terapii ręki wspomagając tempo pisania, daje możliwości komunikacyjne dzieciom, które nie wykształciły mowy lub mają mowę niewyraźną; wzbogaca wiedzę, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, daje perspektywę na przyszłość.

Grota Solna

Grota Solna powstała w związku z potrzebą uodparniania górnych dróg oddechowych dzieci niepełnosprawnych, proponowane seanse w grocie solnej odbywają się codziennie i trwają pół godziny. W ramach seansów rodzic z dzieckiem doświadcza suchej solnej aerozolowej inhalacji, pochłania wiele mikroelementów, którymi nasycone jest powietrze w grocie solnej. Pacjenci uczestniczą w stymulacji polisensorycznej mającej korzystny wpływ na zdrowie psychiczne do której zaliczamy muzykoterapię, światłoterapię, terapię dotykową co skutkuje wyciszeniem, relaksem i odprężeniem.
Zajęcia w ramach terapii zajęciowej prowadzą wykwalifikowani pedagodzy z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.