RODO”

KLAUZULA INFORMACYJNA

obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego p.w. św. Rafała Archanioła z siedzibą w Rusinowicach przy ul. Zielonej 23, zwany dalej administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 
2. Inspektorem danych osobowych u administratora jest mgr Agata Kocyba;
e-mail: agatakocybaodo@interia.pl; telefon 34 357 05 23.
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych i leczniczych.
4. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych jest uregulowany przez ustawę o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Administrator nie podejmuje wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
7. Posiada Pan/Pani prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
ograniczenia przetwarzania danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa (Ustawa o działalności leczniczej oraz Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych z/s w Warszawie ul. Stawki 2).
 
6. Podanie danych osobowych przez pacjentów Ośrodka jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług rehabilitacyjnych i leczniczych. Podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości otrzymania danego świadczenia.