Archiwum: marzec 2022

Kolekta na Ośrodek w Rusinowicach – 20 marca 2022r.

E-skierowanie na rehabilitację

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej od 10 stycznia 2022 roku wszedł w życie obowiązek wystawiania e-skierowań na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
Wobec powyższego świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązany do stosowania powyższych zasad.

Niezbędny zakres danych na skierowaniu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przy określaniu istotnych elementów, jakie ma zawierać skierowanie wskazano, aby skierowanie między innymi dokładnie określało świadczenie jakie powinno być udzielone pacjentowi, rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą oraz zamieszczenie innych informacji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia (np. skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną – cykl zabiegów fizjoterapeutycznych winno zawierać informację o chorobach przebytych i współistniejących oraz innych czynnikach, w tym wszczepionych urządzeniach wspomagających pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal  w ciele pacjenta  lub przyjmowanych niektórych lekach, mogących mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne).