Archiwum: Listopad 2019

Dzień Skupienia dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem z dekanatu Sadów

UWAGA! KOMUNIKAT!

1. Opis sytuacji:
W nocy z 12/13 listopada 2019r. w Ośrodku Rehabilitacyjnym pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach doszło do kradzieży z włamaniem w części gospodarczo-administracyjnej budynku. Sprawca bądź sprawcy sforsowali zabezpieczenia i dokonali kradzieży gotówki w kwocie ok. 20 000 zł. Nie ujawniono naruszenia sprzętu i systemu komputerowego. Doszło natomiast do sforsowania zabezpieczeń metalowych szaf, w których przechowywane są dokumenty, w także dokumentacja medyczna pacjentów. W związku z powyższym informujemy o wysokim ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych, poprzez dostęp do nich osób nieupoważnionych, których konsekwencją może być nieuprawnione udostępnienie danych osobowych.

2. Możliwe konsekwencje dla Pani/a, których dane osobowe zostały naruszone:
• uzyskanie dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom, których dane naruszono oraz do ich danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL;
• uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie kredytu lub pożyczki w łatwy i szybki sposób, np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
• korzystanie z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np. do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego. Uniemożliwiłoby to właściwym osobom skorzystanie
z przysługującego im prawa;
• wyłudzenie ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osób, których dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania im odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa;
• zarejestrowanie przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć do celów przestępczych;
• zawarcie umowy o świadczenie usług, np. telewizji kablowej, telefonu, internetu, a następnie zaprzestanie opłacania rachunków i spowodowanie dla osoby, której dane dotyczą, negatywnych konsekwencji w postaci zadłużenia;
• przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, bez uprzedniego uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
• wykorzystanie danych osobowych osób, których dane dotyczą do wyłudzenia środków finansowych od najbliższej rodziny tzw. metoda „na wnuczka”;
• naruszenie dobrego imienia osób, których dane dotyczą.

1. Działania przez nas podjęte:

a) montaż instalacji alarmowej.
b) wdrożenie monitoringu wizyjnego.

1. Co w tej sytuacji może zrobić osoba, której dane osobowe zostały naruszone:

• istnieje możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej. Niektóre systemy informacji kredytowej umożliwiają uruchomienie cyklicznych alertów wybranym kanałem komunikacji (np. sms, e-mail) informujących o zapytaniach o historię kredytową kierowanych przez podmioty finansowe;
• zgłosić fakt naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”;
• zachować ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem internetu czy telefonu w szczególności zachowania zasady ograniczonego zaufania w przypadku otrzymania wiadomości e-mail, SMS/MMS od nieznanych nadawców
• zachować ostrożność w kontaktach dzieci oraz członków najbliższej rodziny z nieznajomymi osobami w mediach społecznościowych, na forach internetowych;

Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych – mgr Agata Kocyba pod nr tel. 34 357 05 23 lub e-mailowo: agatakocybaodo@interia.pl